Welkom bij Brooks-Zadels.nl


DISCLAIMER VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de webpagina: Iedere webpagina van de website van de uitgever waar op de contactpagina een hyperlink naar deze disclaimer staat. 
• de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de uitgever. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
4. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is, wij houden ons hier niet aansprakelijk voor.
5. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 
6. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 
7. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 
8. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
9. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 
10. Alle gegevens betreffende de specificaties van de fiets zijn gebaseerd op de gegevens zoals die van toepassing waren bij het vrijgeven van het oorspronkelijke specificatieblad. Wijzigingen, zet- en drukfouten zijn onder voorbehoud, specificaties en afmetingen onder voorbehoud van druk- en of zetfouten, alsmede praktische afwijkingen.
11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 
12. Aan de op deze website vermelde prijzen, afbeeldingen en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde door de uitgever gewijzigd worden. Afbeeldingen en informatie zijn eigendom van de uitgever. 
13. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 
14. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 
15. Wanneer u de uitgever informatie of materiaal toestuurt, verschaft u de uitgever het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat de uitgever geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.
16. Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. 
17. Niet alle beelden op de webpagina’s van de website van Rat Bikes reflecteren de manier van fietsen of handelen welke de uitgever als normaal of correct beschouwt, de beelden en teksten tonen manieren van fietsen of gedrag welke direct elke garantie op een fiets van het merk Rat Bikes van de uitgever doen vervallen. Rat Bikes sluit dan ook uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid uit voor fysieke, mentale of wat voor schade dan ook uit welke direct of indirect het gevolg is of zou kunnen zijn van het nabootsen van beelden of uitvoeren van teksten op een webpagina van de website van Rat Bikes of die van zijn affiliates of partners. 
18. Beelden en teksten dienen enkel voor het laten zien van wat individuele personen zich voorstellen bij het merk Rat Bikes en de manier van fietsen die zij daarmee associëren. Rat Bikes stelt uitdrukkelijk dat de fietsen niet noodzakelijk voor alle getoonde beelden of omschrijvingen in teksten geschikt zijn. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van de fiets en het in acht nemen van de verkeersregels.

Alle rechten voorbehouden:

Rat Bikes
Dovenetelstraat 25D
3053JD, Rotterdam
The Netherlands
T: +31(0)10 737 12 19
E: info@rat-bikes.com
W: www.rat-bikes.com

 

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl