Algemene Voorwaarden Rat Bikes

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Artikel 2: Definities
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Aanbiedingen / Overeenkomsten
Artikel 5: Prijzen en betalingen
Artikel 6: Levering
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
Artikel 9: Reclames, aansprakelijkheid en herroeping 
Artikel 10: Uitsluitingen herroepingsrecht
Artikel 11: Bestellingen/communicatie 
Artikel 12: Diversen 
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Artikel 14
: Offertes/Wijzigingen 
Artikel 15: Overmacht
Artikel 16: Garantie op producten van derden door de ondernemer geleverd
Artikel 17: Garanties op producten van eigen merk fietsen Rat Bikes
Artikel 18: Disclaimer op digitale communicatie
Artikel 19: Ontzegging klantrelatie

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Statutaire naam: Rat Bikes
Dovenetelstraat 25D
3053JD Rotterdam
Nederland
010-7371219
BTW-identificatienummer NL1347.90.674.B02
KvK-nummer: 24441122 


Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon zoals omschreven in artikel 1
2. U / Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Indien u zakelijk besteld dan is de definitie: de rechtspersoon van het bedrijf namens wie U / Consument een overeenkomst aangaat met de Ondernemer zoals omschreven in artikel 1.
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn,
zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de
verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of
dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld
is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3. Toepasselijkheid 
3.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de ondernemer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
3.2 Door een bestelling bij de ondernemer te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. 
3.3
Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 
3.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van de ondernemer en gelden ook ten behoeve van eventueel door de ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 4. Aanbiedingen/aanbod/overeenkomsten 
4.1
Alle aanbiedingen van De ondernemer zijn vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als De ondernemer uw bestelling heeft geaccepteerd. De ondernemer heeft het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van. 
4.3 Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen heeft u nog een opzegtermijn van maximaal veertien (14) dagen tenzij het product sneller wordt geleverd. U mag in die tijd zonder opgaaf van reden de koop annuleren zonder dat De ondernemer kosten in rekening brengt. Producten die naar specifieke klantwens worden besteld of opgebouwd zijn uitgesloten van annulering, zodra er een aanbetaling op een dergelijk product wordt gedaan is de koop onomkeerbaar.
4.4
Indien de bestelling niet binnen dertig (30) werkdagen na orderdatum kan worden uitgevoerd dan ontvangt u hierover van De ondernemer een e-mail. U kunt de order dan annuleren of besluiten om de order te laten staan. Indien u van tevoren door De ondernemer van een langere levertijd op de hoogte bent gebracht dan vervalt dit artikel.
4.5 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zoals door de fabrikant zijn vermeld. De beschrijving is voldoende om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn hieraan geen rechten te ontlenen door de consument. Afbeeldingen worden door de ondernemer overgenomen van zijn leverancier en kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5. Prijzen en betalingen 
5.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
5.2
U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. 
5.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door De ondernemer bent u een bedrag van € 39,- aan administratiekosten verschuldigd en als De ondernemer zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar De ondernemer behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
5.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft De ondernemer het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
5.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door De ondernemer, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De ondernemer. 
5.6 Indien abusievelijk een verkeerde prijs wordt vermeld bij een product of dienst dan houdt de ondernemer zicht het recht voor de overeenkomst te annuleren of weigeren zonder verdere opgaaf van reden.
5.7 Voor afgelegen gebieden kunnen toeslagen gerekend worden. Hiervoor houden wij de lijst aan van de pakketdienst DPD. Mocht na het plaatsen van de order blijken dat uw postcode hierin valt en wij deze niet direct door hebben gerekend dan zullen we de kosten voor verzenden alsnog in rekening brengen.

Artikel 6. Levering 
6.1
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. De consument ontvangt de bestelling met bekwame spoed. Tot het moment van verzenden heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden (met uitzondering van 'custom made' of 'custom build' artikelen). Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of vergoeding van enige andere kosten. 
6.2
Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. 
6.3
Indien De ondernemer om welke reden dan ook het product niet meer kan leveren dan meldt De ondernemer u dit schriftelijk. Hiermee wordt de koop- en leverovereenkomst automatisch ontbonden. De consument heeft geen recht op levering van een vervangend product of schadevergoeding in welke vorm dan ook. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1
De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over. 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
8.1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door De ondernemer geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren. 
8.2
De ondernemer garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 9. Reclames, aansprakelijkheid en herroeping 
9.1
Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Als ontvangstdatum geldt de datum waarop het pakket bij u is afgeleverd. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen een (1) werkdag na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan De ondernemer te melden. Indien u dit gebrek wilt reclameren dan mag u het geleverde product op geen enkele wijze meer gebruiken. Indien u niet reclameert verklaart u dat de goederen in goede toestand zijn en vrijwaart u de ondernemer van alle mogelijke schades en gevolgschades wanneer zich een defect aan het product voordoet.  
9.2 Consument weet dat de exacte kleurtint / uitstraling van een product in het echt kan afwijken van de getoonde afbeeldingen door ondernemer. Door belichting in studiofotografie en kleurafwijkingen in beeldschermen kan de kleur anders uitvallen dan verwacht. Een dergelijke kleurafwijking geldt niet als reden waarom een artikel niet aan de overeenkomst voldoet.       
9.3 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De ondernemer de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs minus de daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. Terugbetalen vindt plaats binnen 30 dagen na het schadevrij retour ontvangen van het product. 
9.4 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de ondernemer te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. De exacte procedure kunt u onder het menu 'klantenservice' op onze website terugvinden of schriftelijk bij ons opvragen.
9.5 Bij het retourneren van een online aankoop bij de ondernemer heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens u als consument. Bij een betwiste afleverdatum is de datum die onze logistieke dienstverlener opgeeft de datum die wordt aangehouden.
9.6 De consument heeft het recht het product te retourneren binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering. Binnen deze periode dient de consument het product echter met de grootste zorg te behandelen en mag het enkel uitgepakt worden, zonder de verpakking te beschadigen, om visueel te beoordelen of u het wilt houden. Gebruik is niet toegestaan.  Indien er echter schade is een aan product of verpakking dan is deze, conform de Nederlandse wetgeving, voor uw rekening.
9.7 De consument is bij het retourneren van goederen volledig aansprakelijk voor het deugdelijk laten afleveren, en alle kosten, van het product op het opgegeven retouradres van de ondernemer.
9.8 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor uw rekening. Eventuele in rekening gebrachte administratie- en/of verzendkosten kunnen niet worden vergoed.
9.9 Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het product terugbetalen. Het niet halen van deze termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
9.10 Indien u een gedeelte van uw bestelling retourneert waardoor het totale bestelbedrag daalt tot onder de grens van francoverzending of een andere tariefgrens voor portokosten dan worden de bijbehorende portokosten alsnog in rekening gebracht door de ondernemer en in mindering gebracht op het eventueel te retourneren bedrag.

Artikel 10 Uitsluitingen herroepingsrecht
10.1 Indien u in uitzonderlijke gevallen niet over een herroepingsrecht beschikt dan zal de ondernemer dit duidelijk aan u communiceren voor het sluiten van de overeenkomst.
10.2. Indien wij uw bestelling tot stand hebben gebracht overeenkomstig specificaties van u is het herroepingsrecht altijd uitgesloten. Hieronder vallen ook de door u samengestelde bakfietsen die u rijklaar besteld.
10.3 Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten voor onze zakelijke klanten. U bent een zakelijke klant indien u uw bedrijfsnaam opgeeft bij het bestellen van uw producten of diensten en / of als wij de factuur op uw bedrijfsnaam dienen te zetten.
10.4 Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken


Artikel 11. Bestellingen/communicatie 
11.1
De ondernemer is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en De ondernemer, dan wel tussen De ondernemer en derden.  

Artikel 12. Diversen 
12.1
De consument kan geen rechten ontlenen aan het feit dat De ondernemer deze Voorwaarden eventueel soepel toepast. 
12.2
Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De ondernemer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door De ondernemer vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. 
12.3
De ondernemer mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. 
12.4 Onverminderd de overige aan De ondernemer toekomende rechten, heeft De ondernemer in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de consument mee te delen zonder dat er een vorm van schadelossstelling hoeft plaats te vinden. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1
Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
13.3 Wij wijzen nadrukkelijk al uw eigen eventuele inkoopvoorwaarden af, deze zijn niet van toepassing op bij ons geplaatste orders.

Artikel 14.
Offertes/Wijzigingen 
14.1
Offertes van De ondernemer zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt dan geldt een offerte gedurende tien dagen na offertedatum. 
14.2 Voor niet-Consumenten behoudt De ondernemer zich het recht voor om bij Vervolgbestellingen de specificaties van Producten te wijzigen.

Artikel 15. Overmacht
15.1
Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij het contract ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept, is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 16 Garantie op producten van derden door de ondernemer geleverd
16.1
De ondernemer geeft enkel en alleen de fabrieksgarantie door.
16.2 Garantie is op basis van 'carry-in'.
16.3
De ondernemer aanvaard geen claims als gevolg van ongevallen, slecht of te weinig productonderhoud en gebrekkige verzorging dit naar mening van de ondernemer te bepalen.
16.4 Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de fabrieksgarantie, evenals klachten die zijn ontstaan door verkeerd onderhoud of gebruik van reinigingsmiddelen.
16.5 De ondernemer neemt enkel garantieclaims in behandeling van producten welke bij de ondernemer zijn aangeschaft.
16.6 De ondernemer sluit uitdrukkelijk gevolgschades, op welke manier dan ook veroorzaakt, uit van de garantievoorwaarden.
16.7 Een door de ondernemer toegekende garantieclaim houdt niet automatisch in dat de ondernemer verantwoordelijkheid erkend voor het defect of gevolgschades.
16.8 De garantie dekt geen kosten voortvloeiend uit de reparatie of vervanging 
16.9 Een toegekende garantie claim houd niet automatisch in dat de ondernemer de verantwoordelijkheid erkend
16.10 Indien u bij ons een fiets 'in doos' dus niet rijklaar aanschaft bent u zelf volledig verantwoordelijk voor een deugdelijke afmontage. De consument is verantwoordelijk voor een deugdelijke afmontage. De ondernemer zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen van een niet deugdelijke montage, dit naar beoordeling van de ondernemer. Iedere schade en gevolgschade van een defect indien de consument de fiets zelf afmonteert wijst de ondernemer uitdrukkelijk af.
16.11 Onze garantie is enkel voor de eerste afnemer. Deze garantie is niet overdraagbaar. Fabrieksgarantie is overdraagbaar maar dient dan bij de fabrikant verhaald te worden.

Artikel 17. Garanties op fietsen van eigen merk fietsen Rat Bikes
Dit artikel is aanvullend op artikel 16 en enkel van toepassing op fietsen en frames die onder de merknaam Rat Bikes bij ons worden afgenomen.
17.1
Rat Bikes verleent garantie op elk frame, vaste voorvork en Rat Bikes componenten, tegen fabrieksfouten voor de volgende periode startende vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt voor de eerste eigenaar en is niet transfereerbaar.

Frame
Ongeveerde vorken
Carbon frame 
Onderdelen
Geveerde onderdelen   
2 jaar
2 jaar
1 jaar
 2 jaar*
1 jaar


*) Waarbij waarbij na het eerste jaar moet kunnen worden aangetoond dat er onderhoud heeft plaats gevonden.
Alle onderdelen anders dan geproduceerd onder de merknaam Rat Bikes, vallen onder de garantie van de desbetreffende fabrikant.
17.2  Deze garantie dekt alleen vervanging van een defect. In het geval dat Rat Bikes overgaat tot het vervangen van het defecte frame / onderdeel zal dit door een gelijk dan wel beter product worden vervangen. Een nieuw frame / onderdeel zou kunnen verschillen van het origineel.
17.3  Bij elke garantie aanvraag dient u de aankoopbon te overleggen. Ga bij een (mogelijk) garantie geval altijd naar uw dealer indien u deze daar gekocht heeft, deze zal contact met Rat Bikes opnemen. Rat Bikes handelt garanties enkel direct met u af indien u de fiets ook direct bij ons gekocht heeft.
17.4 De ondernemer sluit met nadruk uit van garantie: schades en gevolgschades veroorzaakt door; ongelukken, valpartijen, misbruik, vernieling, aanpassingen die niet door de ondernemer zijn goedgekeurd, gebruik van niet originele onderdelen, incorrect dan wel onvoldoende onderhoud en het incorrect opvolgen van aanwijzingen staande in de gebruikershandleiding. Alle schades voortvloeiende uit gebruik in competitie verband, stuntriding, springen, het vervoeren van lading, commerciële doeleinden, of activiteiten welke in beoordeling van Rat Bikes gelijk staan aan voorgenoemden. 

Artikel 18
18.1 Iedere e-mail en andere vorm van digitale communicatie inclusief eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan, en gebruik door anderen, is niet toegestaan.
18.2 Rat Bikes sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.  Aan digitale berichten en eventuele prijsopgaves en levertermijnen kunnen geen rechten worden ontleend betreffende contractuele verplichtingen.
18.3 Op alle transacties, communicatie en overeenkomsten met Rat Bikes zijn enkel onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij verwerpen uitdrukkelijk uw inkoopvoorwaarden indien u deze wenst toe te passen.
18.4 De standpunten en meningen in iedere vorm van digitale communicatie zijn eigendom van de afzender en weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten en meningen van het bedrijf. Onze medewerkers zijn verplicht geen lasterlijke clausules te maken, inbreuk te maken op of inbreuk te maken op enig wettelijk recht. Daarom aanvaardt het bedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen in e-mails.
18.5 De meningen en overtuigingen die in e-mails worden uitgedrukt, zijn van de auteur van die e-mail en hoeven niet de meningen en overtuigingen van het bedrijf weer te geven.
18.6 Geen enkele werknemer van Rat Bikes heeft de bevoegdheid om een ​​bindend contract te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun leidinggevende. Daarom moet elke wil om een ​​overeenkomst aan te gaan nog schriftelijk worden bevestigd door de managing director van Rat Bikes

Artikel 19
19.1 Ondernemer houdt zich het recht voor om een klantrelatie met consument te weigeren of op te zeggen indien de consument de Algemene Voorwaarden of retourvoorwaarden schendt naar mening Ondernemer.
19.2 Ondernemer zal een consument die zich discriminerend, laatdunkend of beledigend opstelt in de communicatie richting ondernemer of derden door ondernemer ingehuurd per direct de klantrelatie opzeggen.
19.3 Een consument die zich op social media of internet discriminerend, laatdunkend of beledigend opstelt richting ondernemer zal ondernemer de klantrelatie per direct mee opzeggen.
19.4 Een consument die de ondernemer probeert te misleiden of bewust foutief voor te lichten zal de klantrelatie mee worden opgezegd. Indien relevant zal aangifte worden gedaan mocht het om een strafbaar feit gaan.
19.5 Het opzeggen van de klantrelatie gebeurt op e-mailadres, huisnummer/postcode, naam. Indien consument alsnog een bestelling plaatst bij ondernemer welke wordt uitgevoerd dan blijft de opzegging van de klantrelatie intact en heeft de consument geen recht van retour of recht op garantie van de ondernemer. Consument is dan immers actief om de ondernemer te misleiden en de opzegging van de klantrelatie te omzeilen
19.6 Het opzeggen van de klantrelatie houdt in dat wij u verzoeken geen orders meer te plaatsen bij onze webshops (Rat-Bikes.com, Rat-Bikes.eu, Singlespeedparts.nl, Fixedgearlifestyle.com, Fietstassenwinkel.com, Fietstassenwinkel.be, Fiets-wielen.nl, Brooks-Zadels.nl). Daarnaast ontzeggen wij u uitdrukkelijk het recht van retour en zullen wij u niet van dienst zijn bij garantiekwesties van artikelen die aanschaft na het opzeggen van de klantrelatie. Gekochte artikelen voor de periode worden uiteraard ondersteund.

Alle rechten voorbehouden.

Rat Bikes 
Dovenetelstraat 25D
3053JD Rotterdam
The Netherlands

Vragen?